...

VÅRA TJÄNSTER

Våra tjänster går att dela in i två viktiga delar: nämligen Fältmätningstjänster och In-house analytiska tjänster. Fälttjänsterna innebär att vårt ingenjörsteam åker ut med en Markradarenhet och mäter strukturen. Tiden som tjänsten tar beror till stor del på strukturens storlek. In-house tjänsterna innebär att vi tar in data som tillhandahålls av klienten, utav vilket vi producerar studier i form av grafiskt sammanfattade kartor och rapporter.

Kontaminerings- och korrosionsrisk

Kontaminerings- och korrosionsriskkartor används för att bedöma kemiska störningar av ytbetongen.

Den kemiska störningsanalysen fokuserar på två faktorer: till att börja med bedömer vi sårbarheten (tjockleken av ytbetongen) och faran (kontaminantkoncentrationen såsom vatten och klorider). Därefter kan vi uppskatta korrosionssannolikheten av armeringen och lokalisera svaga punkter inom vattentätningssystemen.

Korrosionen av den inlagda armeringen är en stor del av nedbrytningsprocessen av armerade betongstrukturer. Korrosion sker när betongen runt armeringens kemiska skick förändras. Detta sker när kontaminering (för det mesta klorider) tränger igenom ytbetongen och når armeringen. När korrosionen väl har börjat minskar den gradvis armeringens diameter, vilket påverkar sagda betongdels bärande kapacitet. Detta går att undvika genom tidig upptäckt av kloridintrång.

Med hjälp av våra studier kan våra kunder bedöma korrosionsrisken av armeringen och ta till tidiga åtgärder för att förebygga, försinka eller till och med stoppa korrosionsprocessen. Tack vare vår data kan reparationerna vara ytterst lokala och enbart krävas vid de påverkade områdena.

Kontamineringskartor

Kontamineringskartan visar den elektriska konduktansen av ytbetongen i millisiemens (mS). Kartan uppdagar den relativa magnituden och utsträckningen av lokal kemisk kontaminering vilket hjälper oss identifiera vattentätningsbrister och möjliga vattenintrångspunkter. Som ett andra steg kan ledningsmätningarna kalibreras med hjälp av resultaten från kärnprovernas kemiska analys.

Korrosionsriskkartor

Korrosionsriskkartan visar den elektriska konduktiviteten av ytbetongen i Siemens per meter (S/m). Den betonar därav områden som löper större risk för armeringskorrosion.

Kartorna är baserade på korrosionsriskekvationen  ⃗

Kalibrering

Våra dataset är systematiskt kalibrerade. Kalibreringen består av jämförande av kontamineringsvärdena med den genomsnittliga Cl – koncentrationen som uppmätts i kärnorna av strukturen.

Vi förväntar oss vanligtvis att korrelationen av kalibreringarna varierar mellan 75% och 85%. Vi uppmätte till exempel en korrelationskoefficient av 0,77 vid våra 11 senaste broar med 41 kärnprover.

Vi kalibrerar även tjockleken av de olika lagren genom användning av kärnprover när det väl är möjligt för att öka noggrannheten.

Verifiering

När vi kan så brukar vi be våra kunder att ge oss feedback för att uppskatta träffsäkerheten av våra mätningar. Följande exempel visar den strålande noggrannheten av en korrosionsriskkarta, ett verktyg som hjälper att identifiera korroderade och icke-korrodera områden av en brobana. Liknande resultat erhölls vid 3 större broar i Lavaux-regionen i Schweiz.

Korroderad

Okorroderad

Geometriska kartor

Markradarmetoden utvecklades till en början för att detektera detaljer och snitt i marken. Vi använder samma teknik för att framställa detaljerade geometriska kartläggningar av betongstrukturer.

Med vår Markradarutrustnings höga noggrannhet kan vi redogöra för tjockleken av brobaneytans olika lager. Detta kombinerat med kärnprover gör att vi kan garantera en noggrannhet av ± 1 cm.

Tjockleksmätningarna är dessutom särskilt intressanta när det kommer till att bestämma tjockleken av odokumenterade och oåtkomliga strukturer såsom stödmurar eller basplattor.

Vi kan även tillhandahålla detaljerad geometri av diskreta element eller detaljer såsom armeringspunkter och murverk, med 3D-modeller som representerar den uppriktiga positionen och typ av mursten.

Ytbetongkartor

Denna karta redogör kring tjockleken av ytbetongen hos det översta armeringslagret.

Kartan indikerar områden med en avsaknad av täckbetong eller potentiella övertjocka områden.

Borttagningsdjupet och materialets volym kan med noggrannhet uppskattas före en eventuell hydrodemolering av ytbetongen.

Armeringsmellanrumskartor

Vi erbjuder kartläggning av mellanrummet mellan armeringen. Dels som ett visuellt bekräftande verktyg för nya strukturer, men även som ett verktyg för att hjälpa upptäckandet av mellanrummet inom existerande strukturer när de ursprungliga ritningarna saknas eller är ofullständiga.

På brobaneexemplet till höger finns tre områden: det förväntade 150mm mellanrummet vid höger spann, en högre armeringsdensitet runt 15m vid stöden, och ett “anti-sprick”-4mm nät vid vänstra spannet med ett 200mm mellanrum.

Asfaltstjocklekskartor

Med denna karta kan vi visualisera asfaltens totala tjocklek. Beroende på dess komposition kan vi även ta fram tjockleken av dess olika lager. Precis som med ytbetongskartorna är denna karta ett värdefullt verktyg som kan detektera potentiella för tunna eller tjocka områden.

Murverksgeometri

Vi har utbredd erfarenhet av murverksstrukturer, alltifrån stödmurar till historiska byggnader till antika romerska teatrar.

Vi erbjuder detaljerade 3D-modeller som inkluderar tjockleken av ytstenar, ifyllnadsvolymen, och positionen av möjlig stålförstärkning eller förankringsbalkar inbäddade i murarna.

Mekaniska störningskartor

Vår expertis kombinerat med högupplösta Markradarskanningar gör att vi kan erbjuda kartor av de typiska störningarna som kan återfinnas i armerad betong och murverksstrukturer. Bl.a delaminering, tomrum, och makrosprickor.

Murverksstörningskartor

Murverksinjektionskartor

Murverk före och efter injektion

BRIDGOLOGY

Drottning Kristinas väg 53
114 28 Stockholm – Sverige

T +41 79 297 40 54
info@bridgology.com

©Bridgology 2021
Designed by Swiss Backstage

Användningsområden

 

    BRIDGOLOGY

    Drottning Kristinas väg 53
    114 28 Stockholm – Sverige

    T +41 79 297 40 54
    info@bridgology.com